Elektrooniline küsitlus toimub volis.ee keskkonnas. 

Elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatud küsitlusest on õigus osa

võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes Eesti

rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab püsivalt Koonga vallas.

 

Elektrooniline küsitlus toimub 21.11.2016 kell 10:00 kuni 23.11.2016 kell 20:00.

 

Elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatud küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab püsivalt Koonga vallas.

Elektrooniline küsitlus toimub 21.11.2016 kell 10:00 kuni 23.11.2016 kell 20:00 veebikeskkonnas aadressil www.volis.ee.

Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamine Koonga valla haldusterritooriumil asuvates küsitluspunktides toimub alljärgnevatel aegadel:
- 25. novembril Oidrema saunas kell 12.00 - 20.00
- 26. novembril Lõpe klubis kell 10.00 - 18.00
- 27. novembril Koonga vallamajas 10.00 - 18.00

Küsitluses osalemiseks peab esitama kehtiva isikut tõendava dokumendi.

Küsitluspunktide aadressid:
Oidrema saun - Sauna, Oidrema küla, Koonga vald, Pärnumaa
Lõpe klubi - Keskuse, Lõpe küla, Koonga vald, Pärnumaa
Koonga vallamaja - Valla, Koonga küla, Koonga vald, Pärnumaa

Kui terviseseisundi tõttu või muul mõjuval põhjusel ei ole võimalik küsitluspunkti arvamust andma tulla, saab esitada taotluse küsitluslehe täitmiseks kodus.
Taotlus tuleb esitada hiljemalt 27.11 kell 15.00 küsitluskomisjonile või vallasekretärile:
Valla, Koonga vald, Koonga küla, 88 401 Pärnumaa
44 73 740, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Taotluses palume kindlasti märkida küsitluslehte kodus täita sooviva isiku nimi, isikukood, elukoha aadress ja kontakttelefon ning põhjus, miks pole võimalik küsitluspunkti arvamust andma tulla.  
Küsitluslehe kodus täitmine toimub ainult 27. novembril 2016 (pühapäeval).

Koonga Vallavalitsus teatab Koonga vallavolikogu 28.04.2016 määrusega nr 13 “Koonga valla üldplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku väljakuulutamine” vastu võetud üldplaneeringu (ÜP) eelnõu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande (KSH)  avalikustamisest.

Koonga Vallavolikogu 25.03.2010 otsusega nr 33 algatatud Koonga valla ÜP eesmärk on valla (440 km2) ruumilise arengu põhimõtete kujundamine, maakasutuse ja ehitustingimuste seadmine ning täpsustamine.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:

Koostaja on Koonga Vallavalitsus (Koonga küla, Koonga vald, Pärnumaa, tel 4473740, e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.), kontaktisik Mihkel Kalmaru (tel 4473745, e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.).

Koostamisse kaasatud konsultant on aktsiaselts Kobras (registrikood: 10171636, Riia 35, 50410 Tartu, tel 7300310, e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.), kontaktisikud Teele Nigola (ÜP), e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ja Anne Rooma (KSH), e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

 

Koonga valla üldplaneeringu eelnõuga ja KSH aruandega on võimalik tutvuda 9. maist 2016 kuni 5. juunini 2016 tööajal Koonga vallamajas (Koonga küla, Koonga vald, Pärnumaa) ja valla koduleheküljel http://www.koongavald.ee/plan.html.

Koonga valla üldplaneeringu eelnõu ja KSH aruande kohta saab esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kuni 06. juunini 2016 Koonga Vallavalitsuse ja aktsiaselts Kobras aadressidel.

 

Koonga valla üldplaneeringu eelnõu ja KSH aruande avalik arutelu toimub 07. juunil 2016 algusega kell 17.00 aadressil Lõpe klubi, Lõpe küla, Koonga vald, Pärnumaa.

Taotlusvoor avatakse 18.aprillil 2016, taotluste esitamise tähtaeg on 16.mai 2016.

Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja 
kaasajastamiseks on mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta viimase aasta tuludeklaratsiooni alusel ei ole suurem kui 355 eurot kuus.

Ühe projekti maksimaalseks toetussummaks on 8000 eurot. Taotleja, kellele on varasemalt kodutoetust eraldatud mitte rohkem kui ühe korra, võib toetust taotleda kuni 5000 eurot. Taotletavatele summadele lisandub tulumaks. Pered, kellele on varasemalt kodutoetust eraldatud rohkem kui ühel korral, sellel aastal kodutoetust uuesti taotleda ei saa.

Korduva toetuse taotlemise hetkeks peab eelmine toetus olema kasutatud sihtotstarbeliselt, projekt tähtaegselt lõpetatud ja KredExile esitatud toetuse kasutamise lõpparuanne.

„Kodutoetus lasterikastele peredele“ taotlemise täpsemad tingimused on saadaval KredExi kodulehel 
<http://www.kredex.ee/eraisik/eraisiku-laenud-ja-teenused/kodutoetus-lasterikastele-peredele-2/>. 

Toetuskõlblikud tegevused:
* eluaseme püstitamine, ümberehitamine või laiendamine, samuti
eluaseme tehnosüsteemide või –võrkude rajamine, muutmine või
asendamine ehitusseadustiku tähenduses
* eluaseme renoveerimine
* projekti elluviimiseks vajaliku ehitusprojekti koostamisega,
omanikujärelevalvega, ehitusloa taotlemisega ja ehitusteatise
esitamisega seotud kulude katmine
* eluaseme soetamine leibkonnale
* eluasemelaenu põhiosa tagasimakse toetamine

Nõuded taotlejale:
* Taotleja on seaduslik(ud) vanem(ad), lapsendaja(d), kasuvanem(ad), eestkostja(d) või võõrasvanem(ad), kelle leibkonda kuuluvad vähemalt kolm kuni 19-aastast last. Leibkonda kuuluvad vanemad esitavad taotluse ühiselt.
* Taotleja on koos laste ja täiendavate ülalpeetavatega registreeritud rahvastikuregistris toetuse aluseks olevasse eluruumi.
* Eluaseme soetamise, ehitise püstitamise või elamiskõlbmatu
elamispinna rekonstrueerimise korral on taotleja koos lastega
registreeritud rahvastikuregistris samale aadressile.
* Taotleja või tema kuni 15-aastane laps on toetuse aluseks oleva
eluruumi omanik, kaasomanik või saab selle omanikuks või
kaasomanikuks enne toetuse väljamaksmist.
* Taotleja ja /või tema kuni 15-aastase lapse omandis ei ole rohkem kui üks ehitusseadustiku § 11 lõike 4 alusel kehtestatud
eluruumidele esitatavatele nõuetele vastav omand, v.a juhul, kui
tegemist on kõrvuti või üksteise peal paiknevate korteriomandite
või majaosadega, mis on omavahel ühendatud või juhul, kui toetust taotletakse nimetatud elamispindade ühendamiseks.
* Taotleja leibkonna viimase aasta keskmine maksustatav tulu (brutotulu) leibkonna ühe liikme kohta ei ole suurem kui 355 eurot kuus va eelnevalt eraldatud toetus.
* Taotlemise õiguse tekkimiseks ei tohi eluaseme omanikust taotlejal olla avalike andmebaaside andmetel võlgnevusi, v.a kodulaen, suuremas summas kui 1 500 eurot. Samuti ei saa taotlejaks olla isik, kelle suhtes on jõustunud kohtuotsus füüsilise isiku pankrotimenetluse algatamiseks ja/või pankroti väljakuulutamiseks või kelle vastu on algatatud täitemenetlus võlgade katteks, samuti isik, kelle ehitusseadustiku mõistes ehitatavale või punktis 2.2.4 sätestatud renoveeritavale eluasemele on kinnistusraamatus või ehitisregistris seatud piiranguid, s.h areste, võõrandamise keelumärget jne. Eelnimetatud piiranguid ei kohaldata juhul, kui eluase on taotleja kuni 15-aastase lapse omandis või toetuse saamine tagab edaspidise laenukohustuse täitmise ning arestide, võõrandamise
keelumärgete või muude piirangute kustutamise.

Nõutavad dokumendid:
* taotlus
* taotleja(te) isikut tõendava dokumendi koopia
* ülalpeetavate puhul tõend, mis kinnitab ülalpeetava vastavust
juhendi punktis 1.2.5 toodud nõuetele
* raske või sügava puudega lapse puhul koopia arstliku ekspertiisi
otsusest
* koopia lapsendaja, kasuvanema, eestkostja määramise otsusest
* taotleja kõigi täisealiste leibkonna liikmete 2015 aasta
tuludeklaratsiooni koopia (pdf formaat), täisealiste leibkonna
liikmete töötamisel välisriigis tuludeklaratsioonide koopiad kohase
välisriigi maksuametist, füüsilisest isikust ettevõtja puhul ka
deklaratsiooni E-vorm
* juhul, kui tuludeklaratsioone ei ole esitatud ja/või tulu saadud,
siis Maksu- ja Tolliameti tõend 2015 aastal saadud maksustatava tulu või selle puudumise kohta

Laste sünnitunnistusi, abielutunnistusi või abielutõendeid ei pea 
esitama v.a. juhul kui dokumentidele puudub ligipääs rahvastikuregistris ja seda küsib KredEx ise taotleja käest.

Vastavalt sihtotstarbele esitatakse lisaks järgmised dokumendid:

Ehitise püstitamine, ümberehitamine või laiendamine, renoveerimine, tehnosüsteemide või - võrkude rajamine, muutmine, asendamine:
* ehitustööde eelarve
http://www.kredex.ee/public/Teenused/Kodutoetus_lasterikastele_peredele/Ehitustoode_eelarve_2014.xls
* hinnapakkumised vähemalt kahelt tööde teostajalt, kui tööde
teostamiseks kasutatakse teiste isikute teenuseid
* hinnapakkumine vähemalt ühelt ehitusmaterjalide müüjalt, kui tööd tehakse ise

Eluaseme soetamine:
* soovitava eluaseme kirjeldus
http://www.kredex.ee/public/Teenused/Kodutoetus_lasterikastele_peredele/Soovitava_elamispinna_kirjeldus_2014.doc,
kuhu märgitakse kinnisasja tüüp, asukoht, suurus, seisukord,
sissekolimisvalmidus, remondivajadus ja selle hinnanguline maksumus.

Eluasemelaenu põhiosa tagasimakse taotlemine:

* krediidiasutuse tõend eluasemelaenu kohta, milles on näidatud
laenulepingu number, laenulepingu sõlmimise kuupäev, laenu saaja(d), laenu sihtotstarve, laenu summa, laenuobjekti aadress, laenu põhiosa jäägi summa, igakuise tagasimakse kuupäev ja võimalike laenuvõlgnevuste olemasolu.

Taotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada KredExile läbi KredExi e-teenuste https://ekredex.ee/Login?ReturnUrl=%2f keskkonna või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või paberkandjal Eesti Posti kaudu tähitud kirjana aadressil „Kodutoetus“, SA KredEx, Hobujaama 4, Tallinn, 10151.
Toetuse täpsed tingimused on sätestatud ettevõtlusministri poolt 
kinnitatud „Kodutoetus lasterikastele peredele” meetme toetuse andmise tingimustega. Nii meetme tingimused kui taotlusvorm koos lisadega on kättesaadavad KredExi kodulehel 
http://www.kredex.ee/eraisik/eraisiku-laenud-ja-teenused/kodutoetus-lasterikastele-peredele-2

Pärast taotlusvooru lõppemist ja laekunud taotluste menetlemist, küsib KredEx tingimustele vastavate taotlejate elukohajärgselt kohalikult omavalitsuselt hinnangu taotlejale toetuse eraldamise vajaduse, sihtotstarbelise ja jätkusuutliku kasutamisvõimekuse ning leibkonna liikmelisuse kohta.

Lisaküsimuste korral palume ühendust võtta järgmistel 
telefoninumbritel: 667 4109, 667 4110.

Kersti Saar
toetuste haldur

KredEx
Hobujaama 4, 10151 Tallinn
tel: +372 667 4109
faks: +372 667 4101
www.kredex.ee

14. mail algusega kell 10.00

Kauplema oodatakse ehtsa talu- ja kodukaubaga, käsitöö, auto, traktori ja kõiksugu muude liikuvate ja liikumata masinate varuosadega ning muu asjakohase vanavaraga. Kauplemiskoha saab tellida 5 euro eest, mille sees on lisaks platsile ka tummine supp kehakinnituseks.

Vanatehnika näitusele on oodatud kõiksugu masinamehed igat sorti suuruse ja tegumoega masinatega.

Masinapäeva eri on Eesti esimene Fordson traktorite kokkusaamine, mille käigus proovitakse järele ka nende masinate kündmise headus. Proovikünd Oliver tüüpi adraga otse pealtvaatajate silme all.

Päevakorraldajana annab juhatust raadiohääl ja teletäht Kertu Jukkum. Meelelahutust pakub noorte karmoskaansambel „Üks teine 5“ ja lauluselts „Mõnusalt“. Helitugevuse eest hoolitseb Heini Soobik.

Peale selle annab Hardi-Sander Luik õpetust maakivide lõhkumiseks traditsiooniliste töövõtete abil

Kauplemisinfo ja eelnev kohtade registreerimine 10.maiks mobiiltelefonil 513 3839 Jaan Eelmaa. Muu tehnika alane info 521 3692 Tiit Talts

 

Orientiiriks:sõita Pärnu-Jaagupist 7 km Vahenurme poole, siis poe juurest vasakule ja veel 3km

 

Lugupidamisega MTÜ Maamootor

Piirkonna politseinik Rain Reinsoni vastuvõtt aprilli kuus toimub 15. aprillil kell 10.00 - 11.00 Koonga Vallamajas.
8. aprillil vastuvõttu ei toimu. 

Tegemist on uue, kogu Pärnu maakonda haarava maakonnaplaneeringuga, mis on loogiliseks jätkuks 21.12.1998.a kehtestatud maakonnaplaneeringule. Planeeringu koostamisel on lähtutud üleriigilisest planeeringust Eesti 2030+ ja Pärnumaa arengustrateegiast 2030+. Arvestatud on teiste riigi tasandi strateegiliste dokumentide ja riskianalüüside ning kohalike omavalitsuste üldplaneeringutega.

Olulisemad teemad, mida planeeringus käsitletakse on asustuse paiknemine, teenuste kättesaadavus ja transpordiühendused, ettevõtlus ja tootmine; looduskeskkonna väärtused, sh väärtuslikud maastikud ja roheline võrgustik; tehniline taristu, kus suur tähtsus on nii rahvusvahelistel kui ka riigi- ja maakonnasisestel ühendusteedel, sadamatel ning turismiettevõtlust toetaval lennuväljal.

Planeeringuga on seatud asustuse suunamise tingimused ja edasise planeerimise üldised põhimõtted. Planeering on aluseks üldplaneeringute ja muude arengudokumentide koostamisele.

Maakonnaplaneeringut koostatakse koostöös maakonna kohalike omavalitsustega, naabermaavalitsustega, ministeeriumide ja riigiametitega ning teiste asjaomaste asutustega ja  huvitatud osapooltega.

 

Planeeringumaterjalidega on võimalik tutvuda 21.märts kuni 06. aprill 2016 Pärnu Maavalitsuse veebilehel http://parnu.maavalitsus.ee/koostatav-parnu-maakonna-planeering

Eskiislahendust tutvustavad avalikud arutelud toimuvad järgmiselt:

- 28.03.2016 kell 14.00 Vändra kultuurimajas (Pärnu-Paide mnt 2, Vändra);

- 29.03.2016 kell 12.00 Tõstamaa rahvamajas (Varbla mnt 3, Tõstamaa);

- 30.03.2016 kell 14.00 Kilingi-Nõmme klubis (Pärnu tn 73, Kilingi-Nõmme);

- 04.04.2016 kell 14.00 Pärnu maavalitsuse 2. korruse saalis (Akadeemia tn 2, Pärnu);

- 05.04.2016 kell 14.00 Halinga vallamajas (Uus tn 53, Pärnu-Jaagupi);

- 06.04.2016 kell 14.00 Häädemeeste seltsimajas (Suurküla tn 4, Häädemeeste alevik).

Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab planeeringulahenduse kohta esitada kirjalikult hiljemalt 8.aprilliks 2016 Pärnu Maavalitsusele (Akadeemia tn 2, 80010, Pärnu, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.). Ettepanekuid  saab teha ka eelpoolnimetatud avalikel aruteludel.

 

Täiendav info Pärnu Maavalitsusest Tiiu Pärn, tel 4479762, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., Raine Viitas, tel 4479762, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.  

KOONGA VALLAVALITSUS kuulutab välja avaliku konkursi

SOTSIAALNÕUNIKU ametikohale.

Tööülesanded:

Sotsiaalhoolekande alane töö, sh perede toimetulekuraskuste ennetamine ja kõrvaldamine, lastekaitsetöö,  eestkoste alane töö,  eakate ja puudega isikutega tegelemine, oma valdkonna õigusaktide ja statistiliste aruannete koostamine.

Nõudmised kandidaadile:

- Sotsiaaltööalane kõrgharidus.

- eesti keele valdamine väga heal tasemel nii kõnes kui kirjas;
- väga hea arvuti kasutamise oskus;
- hea suhtlemis-, eneseväljendus- ja kuulamisoskus;
- korrektsus, positiivne ellusuhtumine, algatusvõime, iseseisvus teenistusülesannete täitmisel, lahendustele orienteeritus, kohusetundlikkus, hea pingetaluvus, sobivus meeskonnatööks;

- autojuhilubade olemasolu.

Kasuks tuleb:
- Võõrkeele oskus suhtlustasandil (eelistatavalt inglise või vene keel);
- varasem sotsiaaltöö kogemus.

Omalt poolt pakume:

- Head töötingimused;

- sõbralik ja toetav meeskond;

- ametiauto;

- 35 kalendripäeva puhkust

Töötasu kokkuleppel alates 800.- eurot kuus (brutopalk). Tööle asumise aeg eeldatavalt 01.05.2016. 

Ametijuhend Koonga valla kodulehel - http://koongavald.ee/vallavolikogu/vallaametnikud.html

Kandidaatidel palume esitada järgmised dokumendid:

  1. kandideerimisavaldus koos kinnitusega, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
  2. elulookirjeldus ja motivatsioonikiri;
  3. haridust tõendava dokumendi koopia

Dokumendid palume esitada hiljemalt 04. aprillil 2016. a. aadressil Koonga Vallavalitsus Koonga küla Koonga vald Pärnumaa 88401 märgusõnaga “SOTSIAALNÕUNIK” või digitaalselt e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Informatsioon www.koongavald.ee, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või tel. 447 3742.

KOONGA VALLAVALITSUS müüb avaliku suulise enampakkumise korras    MASTIALUSE kinnistu

Enampakkumisele kuulub Pärnumaal Koonga vallas Kõima külas asuv tootmismaa sihtotstarbega MASTIALUSE kinnistu nr 3815750, katastritunnusega 33401:001:0332, üldpindalaga 14165 m2, millel asub kütusehoidla ehitisregistrikoodiga 120734478.

Alghind 500.- (viissada) eurot, osalusmaks 10.- (kümme) eurot ja tagatisraha 25.- (kakskümmend viis) eurot.

Enampakkumine toimub 15. märtsil 2016 kell 10.00 Koonga vallamajas aadressil Koonga küla Koonga vald Pärnumaa. 

Enampakkumisel võivad osaleda kõik füüsilised ja juriidilised  isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ja kellel ei ole võlgnevusi Koonga Vallavalitsuse ees ning kelle eest on enne enampakkumise algust tasutud osavõtumaks ja tagatisraha Koonga Vallavalitsuse arvelduskontole EE091010902001670006 SEB pangas.

Enampakkumise võitja on kohustatud tasuma kogu ostuhinna enne ostu-müügilepingu sõlmimist ning ilmuma notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimisele hiljemalt kahe kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest. Kui enampakkumise võitja loobub kinnisasja omandamisest või ei ilmu ostu-müügilepingu sõlmimisele, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumisel osalejale tagatisraha ei tagastata. Ostu-müügilepingu sõlmimisega seotud notari tasu ja kinnistusraamatus muudatuste tegemisega seotud riigilõiv jäävad ostja kanda.

Kinnistuga on võimalik tutvuda tööpäeviti eelneval kokkuleppel tel. 447 3746 või 525 8769 ning e-posti teel See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., Silver Seegar.