Koonga Vallavalitsus teatab Koonga vallavolikogu 28.04.2016 määrusega nr 13 “Koonga valla üldplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku väljakuulutamine” vastu võetud üldplaneeringu (ÜP) eelnõu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande (KSH)  avalikustamisest.

Koonga Vallavolikogu 25.03.2010 otsusega nr 33 algatatud Koonga valla ÜP eesmärk on valla (440 km2) ruumilise arengu põhimõtete kujundamine, maakasutuse ja ehitustingimuste seadmine ning täpsustamine.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:

Koostaja on Koonga Vallavalitsus (Koonga küla, Koonga vald, Pärnumaa, tel 4473740, e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.), kontaktisik Mihkel Kalmaru (tel 4473745, e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.).

Koostamisse kaasatud konsultant on aktsiaselts Kobras (registrikood: 10171636, Riia 35, 50410 Tartu, tel 7300310, e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.), kontaktisikud Teele Nigola (ÜP), e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ja Anne Rooma (KSH), e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

 

Koonga valla üldplaneeringu eelnõuga ja KSH aruandega on võimalik tutvuda 9. maist 2016 kuni 5. juunini 2016 tööajal Koonga vallamajas (Koonga küla, Koonga vald, Pärnumaa) ja valla koduleheküljel http://www.koongavald.ee/plan.html.

Koonga valla üldplaneeringu eelnõu ja KSH aruande kohta saab esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kuni 06. juunini 2016 Koonga Vallavalitsuse ja aktsiaselts Kobras aadressidel.

 

Koonga valla üldplaneeringu eelnõu ja KSH aruande avalik arutelu toimub 07. juunil 2016 algusega kell 17.00 aadressil Lõpe klubi, Lõpe küla, Koonga vald, Pärnumaa.

Doonoripäev Koonga perearstikeskuses 03.05.2016 kell 9.00-11.00. 

Pakutakse kooki ja kohvi. Kaasa võtta isikut tõendav dokument.

14.04.2016

KOONGA VALLAVALITSUS teatab, et on hõivanud ja peremehetute ehitistena arvele võtnud Pärnu maakonnas Koonga vallas Koonga külas asuva küüni (ehitisregistri kood 120780064), mille viimane omanik ei ole teada ning Pärnu maakonnas Koonga vallas Veltsa külas asuva lauda (ehitisregistri kood 1207800.71), puurkaevu nr 6167 (ehitisregistri kood 220780082), pumbamaja (ehitisregistri kood 120780069) ja kaks puukuuri (ehitisregistri koodidega 120780040 ja 120780045), mille kõigi viimane teadaolev omanik oli Mihkli kolhoos.
Kõigil isikutel, kellel on vastuväiteid nimetatud ehitiste peremehetuse või nende Koonga Vallavalitsuse poolt hõivamise kohta, palume esitada need kirjalikult Koonga Vallavalitsusele aadressil Koonga küla Koonga vald  88401 Pärnu maakond kahe kuu jooksul alates teate avaldamisest.

Taotlusvoor avatakse 18.aprillil 2016, taotluste esitamise tähtaeg on 16.mai 2016.

Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja 
kaasajastamiseks on mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta viimase aasta tuludeklaratsiooni alusel ei ole suurem kui 355 eurot kuus.

Ühe projekti maksimaalseks toetussummaks on 8000 eurot. Taotleja, kellele on varasemalt kodutoetust eraldatud mitte rohkem kui ühe korra, võib toetust taotleda kuni 5000 eurot. Taotletavatele summadele lisandub tulumaks. Pered, kellele on varasemalt kodutoetust eraldatud rohkem kui ühel korral, sellel aastal kodutoetust uuesti taotleda ei saa.

Korduva toetuse taotlemise hetkeks peab eelmine toetus olema kasutatud sihtotstarbeliselt, projekt tähtaegselt lõpetatud ja KredExile esitatud toetuse kasutamise lõpparuanne.

„Kodutoetus lasterikastele peredele“ taotlemise täpsemad tingimused on saadaval KredExi kodulehel 
<http://www.kredex.ee/eraisik/eraisiku-laenud-ja-teenused/kodutoetus-lasterikastele-peredele-2/>. 

Toetuskõlblikud tegevused:
* eluaseme püstitamine, ümberehitamine või laiendamine, samuti
eluaseme tehnosüsteemide või –võrkude rajamine, muutmine või
asendamine ehitusseadustiku tähenduses
* eluaseme renoveerimine
* projekti elluviimiseks vajaliku ehitusprojekti koostamisega,
omanikujärelevalvega, ehitusloa taotlemisega ja ehitusteatise
esitamisega seotud kulude katmine
* eluaseme soetamine leibkonnale
* eluasemelaenu põhiosa tagasimakse toetamine

Nõuded taotlejale:
* Taotleja on seaduslik(ud) vanem(ad), lapsendaja(d), kasuvanem(ad), eestkostja(d) või võõrasvanem(ad), kelle leibkonda kuuluvad vähemalt kolm kuni 19-aastast last. Leibkonda kuuluvad vanemad esitavad taotluse ühiselt.
* Taotleja on koos laste ja täiendavate ülalpeetavatega registreeritud rahvastikuregistris toetuse aluseks olevasse eluruumi.
* Eluaseme soetamise, ehitise püstitamise või elamiskõlbmatu
elamispinna rekonstrueerimise korral on taotleja koos lastega
registreeritud rahvastikuregistris samale aadressile.
* Taotleja või tema kuni 15-aastane laps on toetuse aluseks oleva
eluruumi omanik, kaasomanik või saab selle omanikuks või
kaasomanikuks enne toetuse väljamaksmist.
* Taotleja ja /või tema kuni 15-aastase lapse omandis ei ole rohkem kui üks ehitusseadustiku § 11 lõike 4 alusel kehtestatud
eluruumidele esitatavatele nõuetele vastav omand, v.a juhul, kui
tegemist on kõrvuti või üksteise peal paiknevate korteriomandite
või majaosadega, mis on omavahel ühendatud või juhul, kui toetust taotletakse nimetatud elamispindade ühendamiseks.
* Taotleja leibkonna viimase aasta keskmine maksustatav tulu (brutotulu) leibkonna ühe liikme kohta ei ole suurem kui 355 eurot kuus va eelnevalt eraldatud toetus.
* Taotlemise õiguse tekkimiseks ei tohi eluaseme omanikust taotlejal olla avalike andmebaaside andmetel võlgnevusi, v.a kodulaen, suuremas summas kui 1 500 eurot. Samuti ei saa taotlejaks olla isik, kelle suhtes on jõustunud kohtuotsus füüsilise isiku pankrotimenetluse algatamiseks ja/või pankroti väljakuulutamiseks või kelle vastu on algatatud täitemenetlus võlgade katteks, samuti isik, kelle ehitusseadustiku mõistes ehitatavale või punktis 2.2.4 sätestatud renoveeritavale eluasemele on kinnistusraamatus või ehitisregistris seatud piiranguid, s.h areste, võõrandamise keelumärget jne. Eelnimetatud piiranguid ei kohaldata juhul, kui eluase on taotleja kuni 15-aastase lapse omandis või toetuse saamine tagab edaspidise laenukohustuse täitmise ning arestide, võõrandamise
keelumärgete või muude piirangute kustutamise.

Nõutavad dokumendid:
* taotlus
* taotleja(te) isikut tõendava dokumendi koopia
* ülalpeetavate puhul tõend, mis kinnitab ülalpeetava vastavust
juhendi punktis 1.2.5 toodud nõuetele
* raske või sügava puudega lapse puhul koopia arstliku ekspertiisi
otsusest
* koopia lapsendaja, kasuvanema, eestkostja määramise otsusest
* taotleja kõigi täisealiste leibkonna liikmete 2015 aasta
tuludeklaratsiooni koopia (pdf formaat), täisealiste leibkonna
liikmete töötamisel välisriigis tuludeklaratsioonide koopiad kohase
välisriigi maksuametist, füüsilisest isikust ettevõtja puhul ka
deklaratsiooni E-vorm
* juhul, kui tuludeklaratsioone ei ole esitatud ja/või tulu saadud,
siis Maksu- ja Tolliameti tõend 2015 aastal saadud maksustatava tulu või selle puudumise kohta

Laste sünnitunnistusi, abielutunnistusi või abielutõendeid ei pea 
esitama v.a. juhul kui dokumentidele puudub ligipääs rahvastikuregistris ja seda küsib KredEx ise taotleja käest.

Vastavalt sihtotstarbele esitatakse lisaks järgmised dokumendid:

Ehitise püstitamine, ümberehitamine või laiendamine, renoveerimine, tehnosüsteemide või - võrkude rajamine, muutmine, asendamine:
* ehitustööde eelarve
http://www.kredex.ee/public/Teenused/Kodutoetus_lasterikastele_peredele/Ehitustoode_eelarve_2014.xls
* hinnapakkumised vähemalt kahelt tööde teostajalt, kui tööde
teostamiseks kasutatakse teiste isikute teenuseid
* hinnapakkumine vähemalt ühelt ehitusmaterjalide müüjalt, kui tööd tehakse ise

Eluaseme soetamine:
* soovitava eluaseme kirjeldus
http://www.kredex.ee/public/Teenused/Kodutoetus_lasterikastele_peredele/Soovitava_elamispinna_kirjeldus_2014.doc,
kuhu märgitakse kinnisasja tüüp, asukoht, suurus, seisukord,
sissekolimisvalmidus, remondivajadus ja selle hinnanguline maksumus.

Eluasemelaenu põhiosa tagasimakse taotlemine:

* krediidiasutuse tõend eluasemelaenu kohta, milles on näidatud
laenulepingu number, laenulepingu sõlmimise kuupäev, laenu saaja(d), laenu sihtotstarve, laenu summa, laenuobjekti aadress, laenu põhiosa jäägi summa, igakuise tagasimakse kuupäev ja võimalike laenuvõlgnevuste olemasolu.

Taotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada KredExile läbi KredExi e-teenuste https://ekredex.ee/Login?ReturnUrl=%2f keskkonna või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.">See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või paberkandjal Eesti Posti kaudu tähitud kirjana aadressil „Kodutoetus“, SA KredEx, Hobujaama 4, Tallinn, 10151.
Toetuse täpsed tingimused on sätestatud ettevõtlusministri poolt 
kinnitatud „Kodutoetus lasterikastele peredele” meetme toetuse andmise tingimustega. Nii meetme tingimused kui taotlusvorm koos lisadega on kättesaadavad KredExi kodulehel 
http://www.kredex.ee/eraisik/eraisiku-laenud-ja-teenused/kodutoetus-lasterikastele-peredele-2

Pärast taotlusvooru lõppemist ja laekunud taotluste menetlemist, küsib KredEx tingimustele vastavate taotlejate elukohajärgselt kohalikult omavalitsuselt hinnangu taotlejale toetuse eraldamise vajaduse, sihtotstarbelise ja jätkusuutliku kasutamisvõimekuse ning leibkonna liikmelisuse kohta.

Lisaküsimuste korral palume ühendust võtta järgmistel 
telefoninumbritel: 667 4109, 667 4110.

Kersti Saar
toetuste haldur

KredEx
Hobujaama 4, 10151 Tallinn
tel: +372 667 4109
faks: +372 667 4101
www.kredex.ee

14. mail algusega kell 10.00

Kauplema oodatakse ehtsa talu- ja kodukaubaga, käsitöö, auto, traktori ja kõiksugu muude liikuvate ja liikumata masinate varuosadega ning muu asjakohase vanavaraga. Kauplemiskoha saab tellida 5 euro eest, mille sees on lisaks platsile ka tummine supp kehakinnituseks.

Vanatehnika näitusele on oodatud kõiksugu masinamehed igat sorti suuruse ja tegumoega masinatega.

Masinapäeva eri on Eesti esimene Fordson traktorite kokkusaamine, mille käigus proovitakse järele ka nende masinate kündmise headus. Proovikünd Oliver tüüpi adraga otse pealtvaatajate silme all.

Päevakorraldajana annab juhatust raadiohääl ja teletäht Kertu Jukkum. Meelelahutust pakub noorte karmoskaansambel „Üks teine 5“ ja lauluselts „Mõnusalt“. Helitugevuse eest hoolitseb Heini Soobik.

Peale selle annab Hardi-Sander Luik õpetust maakivide lõhkumiseks traditsiooniliste töövõtete abil

Kauplemisinfo ja eelnev kohtade registreerimine 10.maiks mobiiltelefonil 513 3839 Jaan Eelmaa. Muu tehnika alane info 521 3692 Tiit Talts

 

Orientiiriks:sõita Pärnu-Jaagupist 7 km Vahenurme poole, siis poe juurest vasakule ja veel 3km

 

Lugupidamisega MTÜ Maamootor

Pärnu maavanema 29. märtsi 2016. a. korraldusega nr 1-1/16/292 on hajaasustuse programmi 2016. a. taotlusvoor avatud alates 01. aprillist 2016. a. ning taotluste esitamise tähtpäevaks (viimaseks taotluse esitamise päevaks) on 03. juuni 2016. a.
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Programmist toetatakse majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsu-teede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.
Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest.
Programmi raames saavad taotlejaks olla füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:
* taotleja alaline elukoht on hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
* taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt 2016. aasta 1. jaanuarist alates majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

* taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projekti ajaline kestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning selle elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud.

Töid on lubatud alustada pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud ja veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.
Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning toetuse taotlemise tingimused leiate ka Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehel www.eas.ee.

Koonga Vallavolikogu 15.04.2016 otsusega nr 89 on moodustatud hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjon koosseisus:

Asevallavanem Silver Seegar -komisjoni esimees

Keskkonna- ja maanõunik Mihkel Kalmaru -liige

Volikogu aseesimees Mihkel Luige - liige

Volikogu liige Mare Paarasma - liige

Sotsiaalnõunik Malle Tamsalu – liige

Koonga Vallavolikogu 15.04.2016 otsusega nr 90 on kehtestatud hajaasustuse programmis toetsue andmisel 2016. a. eelistatud valdkonnaks veesüsteemide rajamine (puur- ja salvkaevud, veetorustikud, veepuhastusseadmed).

Info ja selgituste saamiseks pöörduge palun valla kontaktisiku asevallavanem Silver Seegari poole tel. 447 3746, mob. 525 8769 või e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Seotud failid:

http://www.eas.ee/wp-content/uploads/2015/11/Projekti-eelarve.rtf

http://www.eas.ee/wp-content/uploads/2015/11/Taotlusvorm.rtf

http://www.eas.ee/wp-content/uploads/2015/11/Programmdokument_2016.pdf

http://www.eas.ee/wp-content/uploads/2015/11/arvutamise-abimees2.xls

http://www.eas.ee/wp-content/uploads/2015/11/Lisainfo-veesuesteemi-valdkonna-tegevuste-kohta.rtf

http://www.eas.ee/wp-content/uploads/2015/11/Lisainfo-kanalisatsioonisuesteemi-valdkonna-tegevuste-kohta.rtf

http://www.eas.ee/wp-content/uploads/2015/11/Lisainfo-juurdepaeaesuteede-valdkonna-tegevuste-kohta.rtf

 

http://www.eas.ee/wp-content/uploads/2015/11/Lisainfo-autonoomsete-elektrisuesteemide-valdkonna-tegevuste-kohta.rtf

Lp AS Matsalu Veevärk kliendid!

Vastavalt Konkurentsiameti kooskõlastusele 17.02.2016 nr 9.1-3/16-001 kehtivad AS-i Matsalu Veevärk teeninduspiirkonnas alates 01.04.2016.a. alljärgnevad veeteenuste hinnad:
* tasu võetud vee eest 1,33 €/m3
* tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,67 €/m3

Hindadele lisandub käibemaks.

Lugupidamisega
AS Matsalu Veevärk

http://www.matsaluvv.ee/index.php?go=news_detail&news_id=88

Koonga Vallavalitsusele laekus tähtajaks, 05. oktoobriks 2015. a., üksteist (11) taotlust hajaasustuse programmi projektis osalemiseks ning toetuse saamiseks.

Projektide kogumaksumuseks kujunes 47 173.- eurot, millest taotletav toetuste summa moodustas 31 448.- eurot ning taotlejate omafinantseering 15 725.- eurot.

Koonga vallal oli kasutada hajaasustuse programmi toetuste rahastamiseks koos riigipoolse osaga 15 000.- eurot, millele saime maakondliku rahajaotuse kehtestamisel veel täiendavalt riigipoolseid vahendeid 978,49 eurot ning vald lisas oma eelarvest sellele samuti 978,49 eurot.  Seega on Koonga vallal hajaasustuse programmi 2015. a. projektide toetuseks olemas             16 956,98 eurot, mis katab taotletud toetuste summast 53,9 %.

Hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjon tunnistas oma 11. novembri 2015. a. istungil kõik esitatud taotlused programmdokumendi nõuetele vastavaks ning tegi Koonga Vallavalitsusele ettepaneku rahuldada taotlused eelarvevahendite piires pingerea alusel. Ettepanek tehti 5 (viie) projekti toetamiseks taotletud ulatuses ning 1 (ühe) projekti toetamiseks  tingimuslikult eelarvevahendite jäägi ulatuses.

Koonga Vallavalitsuse 17. novembri 2015. a. korraldusega nr 175  rahuldati komisjoni poolt ette pandud hajaasustuse programmi 5 (viie) toetuse taotleja esitatud taotlused komisjoni poolt koostatud pingerea alusel ning  24. novembri 2015. a. korraldusega nr 183 suurendati rahastatavate projektide pingereas viimase rahastatava projekti toetussummat 1 956,98 euro võrra 45,9%-ni projekti abikõlblikest kuludest.

 

Toetuse saaja

KRISTI KANGUR

 

Projekti nimetus

 

Kalli küla TÕNNASTE talu puurkaevu ja veesüsteemi

rajamine.

1.

Projekti eesmärgid

ja tegevused

Puurkaevu rajamine koos joogiveetorustiku ja vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamisega.

 

Toetuse suurus

3 696,00 eurot

 

Omafinantseering

1 848,00 eurot

 

Projekti lõppkuupäev

31. detsember 2016

 

 

Toetuse saaja

JÜRI TRUUS

 

Projekti nimetus

Ura küla UINI talu veesüsteemi rajamine

2.

Projekti eesmärgid

ja tegevused

Puurkaevu rajamine koos joogiveetorustiku ja vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamisega.

 

Toetuse suurus

2 804,00 eurot

 

Omafinantseering

1 402,00 eurot

 

Projekti lõppkuupäev

31. detsember 2016

 

 

Toetuse saaja

ALMER PIKKMETS

 

Projekti nimetus

Oidrema küla KAMARIKU talu veevärgi rajamine

3.

Projekti eesmärgid

ja tegevused

Puurkaevu rajamine koos joogiveetorustiku ja vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamisega kahele majapidamisele, vana puurkaevu likvideerimine.

 

Toetuse suurus

3 080,00 eurot

 

Omafinantseering

1 540,00 eurot

 

Projekti lõppkuupäev

28. veebruar 2017

 

 

Toetuse saaja

ENDEL HIRVELA

 

Projekti nimetus

Karuba küla MÄE talu veesüsteemi rajamine

4.

Projekti eesmärgid

ja tegevused

Olemasoleva puurkaevu juurde  vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine ning  majavälise veetorustiku rajamine.

 

Toetuse suurus

1 654,00 eurot

 

Omafinantseering

827,60 eurot

 

Projekti lõppkuupäev

31. detsember 2016

 

 

Toetuse saaja

JAAN VIITA

 

Projekti nimetus

Rabavere küla MUNAKU-PERE talu kanalisatsiooni-süsteemi rajamine

5.

Projekti eesmärgid

ja tegevused

Reovee käitlemiseks septiku paigaldamine ja bioloogilise eelpuhastina toimiva filterpeenra rajamine koos vajalike lisatöödega

 

Toetuse suurus

2 560,00 eurot

 

Omafinantseering

1 280,00 eurot

 

Projekti lõppkuupäev

28. veebruar 2017

 

 

Toetuse saaja

NELE TAMM

 

Projekti nimetus

Pikavere küla SEPA talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

6.

Projekti eesmärgid

ja tegevused

Reovee käitlemiseks septiku paigaldamine koos bioloogilise eelpuhastiga ning toimiva filterpeenra rajamine koos vajalike lisatöödega

 

Toetuse suurus

3 162,98 eurot

 

Omafinantseering

3 731,02 eurot

 

Projekti lõppkuupäev

31. detsember 2016

 

Taotletud toetusest 90% makstakse välja taotlejate pangakontole hiljemalt 10 tööpäeva jooksul peale toetuslepingu sõlmimist. Ülejäänud 10% toetusest makstakse toetuse saajatele välja pangaülekande kaudu hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast projekti aruande kinnitamist Koonga Vallavalitsuse poolt. Projekti aruanne peab olema esitatud Koonga Vallavalitsusele hiljemalt ühe kuu jooksul pärast toetuslepingus määratud projekti lõppkuupäeva.

                                                                     Koonga Vallavalitsus

2015. a. augustis-septembris toimusid Koonga Lasteaia/Raamatukogu/Meditsiinipunkti hoones ehitustööd selle vastavusse viimiseks tuleohutusnõuetega, mille käigus moodustati evakuatsioonitrepikodadest eraldi tuletõkkesektsioonid - olemasolevad uksed vahetati välja nõuetekohaste tuletõkkeuste vastu, moodustati katlaruumidest eraldi tuletõkkesektsioonid, paigaldati tuletõkkeuksed kilbi- ja ventilatsiooniruumidele ning nõuetekohane tuletõkkeluuk pööningule pääsemiseks.

 

Tööd said võimalikuks tänu Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele (EAS), kes läbi Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi toetas Koonga valda 22 134.- (kahekümne kahe tuhande ühesaja kolmekümne nelja) euroga. Koonga valla eelarvest lisati projekti elluviimiseks 4 446.- (neli tuhat nelisada nelikümmend kuus) eurot.

Ehitustöid objektil korraldas AS Pärnu REV, tööd tehti kvaliteetselt.

Sellega on Koonga Lasteaia/Raamatukogu/Meditsiinipunkti hoones tuleohutusnõuded täidetud, ootame vaid rohkem lapsi lasteaeda.

 

Koonga Vallavalitsus