Doonoripäev Koonga perearstikeskuses 11.02.2016 kell 9.00-11.00. 

Pakutakse kooki ja kohvi. Kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Koonga valla arengukava 2016 – 2025 avalikud arutelud toimuvad:


Koongas - 25.01.2016, kell 17.00,  Volikogus saalis;
Lõpel - 26.01.2016, kell 17.00,  Lõpe klubis;
Oidremal - 27.01.2016, kell 17.00, Oidrema külakeskuses.


Koonga valla arengukava 2016 – 2025 eelnõuga ja tegevuskava eelnõuga on võimalik tutvuda Koonga vallamajas, Koonga raamatukogus, Lõpe raamatukogus alates 18. jaanuarist 2016 ja Koonga valla kodulehel alates 12.01.2016 rubriigis Dokumendid.

Pärnumaa Kutsehariduskeskus koostöös ettevõtetega Wendre ja Stram avab 
veebruarikuus kodutekstiilide õmblejate õppegrupi. Voltveti 
Koolituskeskuses Tihemetsas alustavad uue aasta alguses nooremaedniku ja 
raietöölise töökohapõhise õppe õppegrupid. Toimunud on koostöökohtumine 
elektroonikavaldkonna tööandjatega, et avada elektroonikaseadmete 
koostaja õpipoisikoolitus. Vastuvõtt nendele erialadele on avatud ja 
käimas on ettevalmistused, et avada Pärnumaa Kutsehariduskeskuse 
õppekavade baasil juba järgmised valdkonnapõhised õppegrupid koostöös 
tööandjatega.

*Õpipoisikoolitus ehk töökohapõhine õpe*sarnaneb juba ammustest aegadest 
pärinevale meistri-õpipoisi suhtele, olles tänapäevalgi maailmas laialt 
levinud ametiõppimise vormiks. Õpipoisiõpe võimaldab juba töötaval 
inimesel kvalifikatsiooni omandada või seda tõsta ning siin ei ole 
määrava tähtsusega vanus ega eelnev haridus. Programm aitab kaasa ka 
uute töötajate värbamisele või uue ameti omandamisele. Ettevõtted saavad 
koolitada endale töötajaid, kellel on just sellised oskused nagu 
ettevõttel vaja. Õppesse saab astuda nii töötav kui ka mittetöötav 
inimene. Õppida saab näiteks müüjaks, kokaabiks, kokk-kondiitriks, 
kelner-ettekandjaks, hotelliteenindajaks, toateenijaks, arvutitehnikuks, 
autotehnikuks, ehitusviimistlejaks, palkmajaehitajaks, keevitajaks, 
tisleriks, elektrikuks jne. Õpipoisiõppes õpitakse eelkõige läbi 
praktika, et sooritada õppe lõpus vastava eriala kutsekvalifikatsiooni 
eksam.

*Õppetööst *2/3 moodustab praktiline töö ettevõttes otsese juhendaja käe 
all, kusjuures ühe meistri juhendamisel õpib 2-4 õpipoissi- või 
tüdrukut. Ülejäänud mahus toimub õpe kutseõppeasutuses. Praktilise töö 
ja teooriaõppe praktiline korraldus ja perioodid lepitakse tööandja ja 
kooliga eraldi kokku lähtudes õppija vajadustest. Õppe läbiviimisel on 
eelduseks, et praktikakoht on saanud koolilt positiivse eksperthinnangu 
praktika läbiviimise kohana ning on valmis programmis osalema. Kool 
kannab praktikakohale üle 15 kuni 50 protsenti koolituskoha maksumusest 
töökohapõhises õppes osaleja juhendamise kulude katteks. Vajadusel 
viiakse läbi ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus. Sõltuvalt 
õppekavast võib töökohapõhise õppe kestvus olla 3 kuust kuni 2 aastani.

*Õppijale laienevad kõik tavapärased kutseõppe tasemeõppe õpilase 
õigused*. Ta saab õpilaspileti, võib taotleda õppetoetusi ja sõidukulu 
hüvitamist. Õpilasele laieneb koolilõuna toetus, kui ta on 
keskhariduseta ja kuni 20aastane. Kaugemalt õppesse tulijaile on koolil 
õpilaskodu. Ettevõte maksab õpipoisile palka, mis ei tohi olla väiksem 
kui Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäär. Kui õpilase ja 
praktikakoha vahel on juba kehtiv tööleping sõlmitud, siis töökoht 
eraldi lisatasu õppimise eest ei maksa, aga õppijale laienevad samuti 
tavaõppija õigused ja kohustused.

Töökohapõhise õppe (lühidalt PRÕM) programmi abikõlblikkuse periood on 
1.03.2015-31.12.2018, tegevusi rahastab Euroopa Sotsiaalfond 
ja Eesti riik. Elluviijaks on SA INNOVE, partneriteks 
kutseõppeasutused ja kõrgkoolid, kes omavad õppe läbiviimise õigust 
ning Eesti Tööandjate Keskliit.
http://www.innove.ee/et/organisatsioonist/programmid-ja-projektid/prom

*Lisainfo:*

Mare Raid
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse töökohapõhise õppe koordinaator
mob: 56 794 40, tel: 445 1959
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.">See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

KOONGA VALLAVALITSUS müüb avaliku suulise enampakkumise korras

LÕPE 7-5 korteriomandi

Enampakkumisele kuulub Pärnumaal Koonga vallas Lõpe külas asuv Lõpe 7-5 korteriomand (kinnistu nr 3985106, üldpindalaga 50,60 m2, ehitisregistrikood 103006847, katastritunnusega 33402:001:0180).

Alghind 1.- (üks) euro ja osavõtumaks 7.- (seitse) eurot.

Enampakkumine toimub 17. detsembril 2015 kell 10.30 Koonga vallamajas aadressil Koonga küla Koonga vald Pärnumaa.

Enampakkumisel võivad osaleda kõik füüsilised ja juriidilised  isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ja kellel ei ole võlgnevusi Koonga Vallavalitsuse ees ning kelle eest on enne enampakkumise algust tasutud osavõtumaks Koonga Vallavalitsuse arvelduskontole EE091010902001670006 SEB pangas.

Enampakkumise võitja on kohustatud tasuma ostuhinna enne ostu-müügilepingu sõlmimist ning ilmuma notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimisele 30 päeva jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest. Kui enampakkumise võitja loobub kinnisasja omandamisest või ei ilmu ostu-müügilepingu sõlmimisele, tunnistatakse enampakkumise võitjaks paremuselt järgmise pakkumise teinud osavõtja.. Ostu-müügilepingu sõlmimisega seotud notari tasu ja kinnistusraamatus muudatuste tegemisega seotud riigilõiv jäävad ostja kanda.

 

Kinnistuga on võimalik tutvuda tööpäeviti eelneval kokkuleppel tel. 447 3746 või               525 8769 ning e-posti teel See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., Silver Seegar.

Koonga Vallavalitsusele laekus tähtajaks, 05. oktoobriks 2015. a., üksteist (11) taotlust hajaasustuse programmi projektis osalemiseks ning toetuse saamiseks.

Projektide kogumaksumuseks kujunes 47 173.- eurot, millest taotletav toetuste summa moodustas 31 448.- eurot ning taotlejate omafinantseering 15 725.- eurot.

Koonga vallal oli kasutada hajaasustuse programmi toetuste rahastamiseks koos riigipoolse osaga 15 000.- eurot, millele saime maakondliku rahajaotuse kehtestamisel veel täiendavalt riigipoolseid vahendeid 978,49 eurot ning vald lisas oma eelarvest sellele samuti 978,49 eurot.  Seega on Koonga vallal hajaasustuse programmi 2015. a. projektide toetuseks olemas             16 956,98 eurot, mis katab taotletud toetuste summast 53,9 %.

Hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjon tunnistas oma 11. novembri 2015. a. istungil kõik esitatud taotlused programmdokumendi nõuetele vastavaks ning tegi Koonga Vallavalitsusele ettepaneku rahuldada taotlused eelarvevahendite piires pingerea alusel. Ettepanek tehti 5 (viie) projekti toetamiseks taotletud ulatuses ning 1 (ühe) projekti toetamiseks  tingimuslikult eelarvevahendite jäägi ulatuses.

Koonga Vallavalitsuse 17. novembri 2015. a. korraldusega nr 175  rahuldati komisjoni poolt ette pandud hajaasustuse programmi 5 (viie) toetuse taotleja esitatud taotlused komisjoni poolt koostatud pingerea alusel ning  24. novembri 2015. a. korraldusega nr 183 suurendati rahastatavate projektide pingereas viimase rahastatava projekti toetussummat 1 956,98 euro võrra 45,9%-ni projekti abikõlblikest kuludest.

 

Toetuse saaja

KRISTI KANGUR

 

Projekti nimetus

 

Kalli küla TÕNNASTE talu puurkaevu ja veesüsteemi

rajamine.

1.

Projekti eesmärgid

ja tegevused

Puurkaevu rajamine koos joogiveetorustiku ja vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamisega.

 

Toetuse suurus

3 696,00 eurot

 

Omafinantseering

1 848,00 eurot

 

Projekti lõppkuupäev

31. detsember 2016

 

 

Toetuse saaja

JÜRI TRUUS

 

Projekti nimetus

Ura küla UINI talu veesüsteemi rajamine

2.

Projekti eesmärgid

ja tegevused

Puurkaevu rajamine koos joogiveetorustiku ja vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamisega.

 

Toetuse suurus

2 804,00 eurot

 

Omafinantseering

1 402,00 eurot

 

Projekti lõppkuupäev

31. detsember 2016

 

 

Toetuse saaja

ALMER PIKKMETS

 

Projekti nimetus

Oidrema küla KAMARIKU talu veevärgi rajamine

3.

Projekti eesmärgid

ja tegevused

Puurkaevu rajamine koos joogiveetorustiku ja vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamisega kahele majapidamisele, vana puurkaevu likvideerimine.

 

Toetuse suurus

3 080,00 eurot

 

Omafinantseering

1 540,00 eurot

 

Projekti lõppkuupäev

28. veebruar 2017

 

 

Toetuse saaja

ENDEL HIRVELA

 

Projekti nimetus

Karuba küla MÄE talu veesüsteemi rajamine

4.

Projekti eesmärgid

ja tegevused

Olemasoleva puurkaevu juurde  vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine ning  majavälise veetorustiku rajamine.

 

Toetuse suurus

1 654,00 eurot

 

Omafinantseering

827,60 eurot

 

Projekti lõppkuupäev

31. detsember 2016

 

 

Toetuse saaja

JAAN VIITA

 

Projekti nimetus

Rabavere küla MUNAKU-PERE talu kanalisatsiooni-süsteemi rajamine

5.

Projekti eesmärgid

ja tegevused

Reovee käitlemiseks septiku paigaldamine ja bioloogilise eelpuhastina toimiva filterpeenra rajamine koos vajalike lisatöödega

 

Toetuse suurus

2 560,00 eurot

 

Omafinantseering

1 280,00 eurot

 

Projekti lõppkuupäev

28. veebruar 2017

 

 

Toetuse saaja

NELE TAMM

 

Projekti nimetus

Pikavere küla SEPA talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

6.

Projekti eesmärgid

ja tegevused

Reovee käitlemiseks septiku paigaldamine koos bioloogilise eelpuhastiga ning toimiva filterpeenra rajamine koos vajalike lisatöödega

 

Toetuse suurus

3 162,98 eurot

 

Omafinantseering

3 731,02 eurot

 

Projekti lõppkuupäev

31. detsember 2016

 

Taotletud toetusest 90% makstakse välja taotlejate pangakontole hiljemalt 10 tööpäeva jooksul peale toetuslepingu sõlmimist. Ülejäänud 10% toetusest makstakse toetuse saajatele välja pangaülekande kaudu hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast projekti aruande kinnitamist Koonga Vallavalitsuse poolt. Projekti aruanne peab olema esitatud Koonga Vallavalitsusele hiljemalt ühe kuu jooksul pärast toetuslepingus määratud projekti lõppkuupäeva.

                                                                     Koonga Vallavalitsus

KOONGA VALLAVALITSUS kuulutab välja Oidrema külas OIDREMA 4 asuva Oidrema külakeskuse müügi AVALIKU SUULISE ENAMPAKKUMISE korras

17. detsembril 2015. a.

 

Enampakkumisele kuulub Pärnumaal Koonga vallas Oidrema külas OIDREMA 4 asuv Oidrema külakeskus, kinnistu nr 4058206, üldpindalaga 1751 m2 , ehitisregistrikood 103035793, katastritunnusega 33401:001:0201, ruumide pindalaga 187,6 m2, alghinnaga 15 000.- (viisteist tuhat) eurot, osavõtumaks 150.- (ükssada viiskümmend) eurot ning tagatisraha suurus 750.- (seitsesadasada viiskümmend) eurot.

Enampakkumine toimub 17. detsembril 2015 kell 10.00 Koonga vallamajas aadressil Koonga küla Koonga vald Pärnumaa. Enampakkumisel võivad osaleda kõik füüsilised ja juriidilised  isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ja kellel ei ole võlgnevusi Koonga Vallavalitsuse ees ning kelle eest on enne enampakkumise algust tasutud osavõtumaks ja tagatisraha Koonga Vallavalitsuse arvelduskontole EE091010902001670006 SEB pangas.

Enampakkumise võitja on kohustatud tasuma kogu ostuhinna enne ostu-müügilepingu sõlmimist ning ilmuma notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimisele hiljemalt kahe kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest. Kui enampakkumise võitja loobub kinnisasja omandamisest või ei ilmu ostu-müügilepingu sõlmimisele, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumisel osalejale tagatisraha ei tagastata. Ostu-müügilepingu sõlmimisega seotud notari tasu ja kinnistusraamatus muudatuste tegemisega seotud riigilõiv jäävad ostja kanda.

Kinnistuga on võimalik tutvuda tööpäeviti eelneval kokkuleppel tel. 447 3746 või 525 8769 ning e-posti teel See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., Silver Seegar.

 

2015. a. augustis-septembris toimusid Koonga Lasteaia/Raamatukogu/Meditsiinipunkti hoones ehitustööd selle vastavusse viimiseks tuleohutusnõuetega, mille käigus moodustati evakuatsioonitrepikodadest eraldi tuletõkkesektsioonid - olemasolevad uksed vahetati välja nõuetekohaste tuletõkkeuste vastu, moodustati katlaruumidest eraldi tuletõkkesektsioonid, paigaldati tuletõkkeuksed kilbi- ja ventilatsiooniruumidele ning nõuetekohane tuletõkkeluuk pööningule pääsemiseks.

 

Tööd said võimalikuks tänu Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele (EAS), kes läbi Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi toetas Koonga valda 22 134.- (kahekümne kahe tuhande ühesaja kolmekümne nelja) euroga. Koonga valla eelarvest lisati projekti elluviimiseks 4 446.- (neli tuhat nelisada nelikümmend kuus) eurot.

Ehitustöid objektil korraldas AS Pärnu REV, tööd tehti kvaliteetselt.

Sellega on Koonga Lasteaia/Raamatukogu/Meditsiinipunkti hoones tuleohutusnõuded täidetud, ootame vaid rohkem lapsi lasteaeda.

 

Koonga Vallavalitsus

Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneering võeti vastu Pärnu maavanema 14.09.2015 korraldusega nr 1-1/15/409 ja suunati avalikule väljapanekule koos keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH)  aruandega.

Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu (mereplaneering) koostamise eesmärgiks on avaliku planeerimisprotsessi käigus määrata mereruumi kasutus, mis arvestab tasakaalustatult merel esinevaid erinevaid huvisid. Planeeringu ajahorisondiks on aasta 2030+, planeeringus sätestatud  tegevusi jätkatakse ka pärast aastat 2030.

Planeeringuala hõlmab Pärnu maakonnaga piirnevat mereala, mille suurus on 2597 km2. Mereplaneeringus käsitletud peamised valdkonnad on kalandus, meretransport ja sellega seotud taristu, taastuvenergeetika, riigikaitse, mereohutus, meretranspordiväline taristu, loodusväärtused, puhkemajandus ja turism. Näidatud on funktsionaalsed seosed maismaa ja mere vahel. Tehtud on ettepanek seaduste muudatusteks, et kohalikel omavalitsustele tulevikus laieneks õigus tegutsemiseks rannast ühe meremiili kaugusel merealal.

Mereplaneeringu koostamise käigus analüüsiti rahvusvahelisi trende, strateegilisi dokumente ja kaaluti erinevaid arengustsenaariumeid. Erinevate valdkondade integreerimise tulemusel leiti tegevustele ja objektidele parimad võimalikud asukohad. Mereplaneering on koostatud koostöös erinevate osapoolte ja huvigruppidega.

Mereplaneering koosneb seletuskirjast ja kahest joonisest: põhijoonis mõõtkavas 1:100000 ja täpsemast joonisest Pärnu lahe osas, mõõtkavas 1:25000.

Planeeringu koostamise käigus on läbi viidud keskkonnamõju strateegiline hindamine, mis sisaldab mereplaneeringus kavandatud tegevustega kaasnevaid keskkonnaalaseid, sotsiaalseid, kultuurilisi ja majanduslikke kaalutlusi ning meetmeid olulise negatiivse keskkonnamõju vältimiseks või leevendamiseks. Mereplaneeringu puhul on tegemist piiriülese keskkonnamõjuga Läti Vabariigile. 

Mereplaneeringu ja selle KSH aruande avalik väljapanek toimub 5. oktoobrist kuni 23. novembrini 2015.aastal.

Planeeringumaterjalid on kättesaadavad planeeringuportaalis http://parnumeri.hendrikson.ee/ ja Pärnu Maavalitsuse veebilehel http://parnu.maavalitsus.ee/.

Avaliku väljapaneku ajal saab paberkandjal planeeringumaterjalidega tutvuda tööpäeviti Pärnu maavalitsuse viienda korruse koridoris (Akadeemia tn 2, Pärnu), Pärnu Keskraamatukogu (Akadeemia tn 3) esimese korruse perioodika saalis, Kihnu Vallavalitsuses (Linaküla küla), Varbla Vallavalitsuses (Varbla küla), Tõstamaa Vallavalitsuses (Sadama tee 2, Tõstamaa), Audru Vallavalitsuses (Pärna allee 7, Audru), Pärnu Linnavalitsuse (Suur-Sepa 16, Pärnu) esimese korruse planeeringute saalis, Tahkuranna Vallavalitsuses (Uulu küla) ja Häädemeeste Vallavalitsuses (Pärnu mnt 13, Häädemeeste). Paberkandjal planeeringumaterjalid on kättesaadavad alates mereplaneeringu avalikust väljapanekust.

 Mereplaneeringu ja selle KSH aruande avalik arutelu toimub 10. detsembril 2015 algusega kell 13.00 Pärnu Keskraamatukogu saalis.  

Kogu avaliku väljapaneku kestel (kuni 23.11.2015) on igal isikul õigus esitada kirjalikke ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid planeeringulahenduse ja KSH aruande kohta aadressile: Pärnu Maavalitsus, Akadeemia tn 2, 80088 Pärnu või elektronpostiga aadressile: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..  

Mereplaneeringu koostamise algataja on Vabariigi Valitsus, planeeringu koostamise korraldaja ning kehtestaja on Pärnu Maavalitsus (Akadeemia tn 2, 80088 Pärnu), kontaktisik Raine Viitas, tel 4479762, e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 

Mereplaneeringu koostaja ja KSH ekspert on Hendrikson & Ko OÜ (Raekoja plats 8, 51004,Tartu), kontaktisik ekspert Kuido Kartau, tel 5273671, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..  

Täiendav info Pärnu Maavalitsuse planeeringute talitusest, planeeringute talituse juhataja Tiiu Pärn, tel 4479761 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ja planeeringunõunik Raine Viitas, tel 4479762, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..