Maakonnas elavaid kuldpulmapaare oodatakse austamispäevale!
Pärnu Maavalitsus korraldab 30. septembril 2015 kell 14 kaheksateistkümnenda  maakonna kuldpulmapaaride austamispäeva. Sellele pidulikule sündmusele on oodatud kõik Pärnu maakonnas elavad abielupaarid, kel  sel aastal täitunud või täitumas 50 kooseluaastat, samuti abielupaarid, kes briljantpulmadeni jõudnud (60 kooseluaastat).

Palume juubelipaaridel endast teada anda Pärnu Maavalitsuse rahvastiku toimingute talituse telefonidel 44 79 720, 44 79 724 või 44 79 760. Samuti võib  maavalitsusest ise läbi astuda ja kabinetis 202, 209 (Akadeemia 2, II korrus) või kabinetis 100 (I korrus) austamispäevale nime kirja panna. Eelregistreerimine kestab17.augustini.

Pärnu Maavalitsus soovib tänada ja õnnitleda kuld- ja briljantpulmapaare, tänu kellele saab meie noorem põlvkond aimu abielu kestmajäämise võimalikkusest. Väärikad abielupaarid on eeskujuks oma lastele, andes neile eluteele kaasa pagasi väärt elutarkustega ja on eeskujuks kõigile, kes abielu väärtustes ning püsimises kahtlevad.

Sihtasutus KredEx annab teada, et alustab alates 19. juunist lasterikaste perede kodutoetuse taotluste vastuvõttu. Taotluste esitamise tähtaeg on 31.07.2015.

Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt neli kuni 19-aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta 2 viimase aasta tuludeklaratsiooni alusel ei ole suurem kui 355 eurot kuus.

 

Maksimaalseks toetussummaks on 7000 eurot, kui taotleja leibkonnas on 8 või enam last, on maksimaalseks toetussummaks 14 000 eurot. Taotleja, kes on eelnevalt meetme raames toetust saanud, võib taotleda toetust kuni 5000 eurot.

Varasematel aastatel toetust saanud leibkonnad, kes vastavad toetuse taotlemise tingimustele ja kellel on olemas jätkuv vajadus toetuse järele, peavad korduvatoetuse taotlemise hetkeks olema kasutanud eelmist toetust sihtotstarbeliselt, projekti tähtaegselt lõpetanud ja KredExile esitanud toetuse kasutamise aruande.

 

Toetuskõlblikud tegevused:

 • eluaseme püstitamine, rekonstrueerimine või laiendamine, samuti eluaseme tehnosüsteemide – või võrkude rajamine, muutmine või asendamine
 • eluaseme renoveerimine
 • ehitusprojekti koostamisega, omanikujärelevalvega ja ehitusloa või ehitamiseks kohaliku omavalitsuse kirjaliku nõusoleku taotlemisega seotud kulude katmine
 • eluaseme soetamine leibkonnale
 • eluasemelaenu põhiosa tagasimakse toetamine

Nõuded taotlejale:

 • Taotleja on seaduslik(ud) vanem(ad), lapsendaja(d), kasuvanem(ad), eestkostja(d) või võõrasvanem(ad), kelle leibkonda kuuluvad vähemalt neli kuni 19-aastast last. Leibkonda kuuluvad vanemad esitavad taotluse ühiselt.
 • Taotleja on koos laste ja täiendavate ülalpeetavatega registreeritud rahvastikuregistris toetuse aluseks olevasse eluruumi.
 • Eluaseme soetamise, ehitise püstitamise või elamiskõlbmatu elamispinna rekonstrueerimise korral on taotleja koos lastega registreeritud rahvastikuregistris samale aadressile.
 • Taotleja või tema kuni 19-aastane laps on toetuse aluseks oleva eluruumi omanik, kaasomanik või saab selle omanikuks või kaasomanikuks enne toetuse väljamaksmist.
 • Taotleja omandis ei ole rohkem kui üks eluruumina kvalifitseeruv kinnisomand v.a kõrvuti või üksteise peal paiknevad korteriomandid või majaosad, mis on omavahel ühendatud.
 • Taotleja leibkonna kahe viimase aasta keskmine maksustatav tulu leibkonna ühe liikme kohta ei ole suurem kui 355 eurot kuus va eelnevalt eraldatud toetus.
 • Taotlejaks ei või olla isik, kelle suhtes on jõustunud kohtuotsus füüsilise isiku pankrotimenetluse algatamiseks ja/või pankroti väljakuulutamiseks või kelle vastu on algatatud täitemenetlusi võlgade katteks ja/või kelle kinnisvara on arestitud.

Nõutavad dokumendid:

 • taotlus
 • taotleja(te) isikuttõendava dokumendi koopia
 • ülalpeetavate puhul tõend, mis kinnitab ülalpeetava vastavust juhendi punktis 1.3.5 toodud nõuetele
 • koopia lapsendaja, kasuvanema, eestkostja, võõrasvanemaks määramise otsusest
 • taotleja kõigi täisealiste leibkonna liikmete 2013 ja 2014 aasta tuludeklaratsiooni koopia (pdf formaat internetipangast), täisealiste leibkonna liikmete töötamisel välisriigis tuludeklaratsioonide koopiad kohase välisriigi maksuametist
 • juhul, kui tuludeklaratsioone ei ole esitatud ja/või tulu saadud, siis Maksu- ja Tolliameti tõend 2013 ja 2014 aastal saadud maksustatava tulu või selle puudumise kohta

Laste sünnitunnistusi, abielutunnistusi või abielutõendeid ei pea esitama v.a. juhul kui dokumentidele puudub ligipääs rahvastikuregistris.

Vastavalt sihtotstarbele esitatakse lisaks järgmised dokumendid:

Ehitise püstitamine, rekonstrueerimine, laiendamine, renoveerimine, tehnosüsteemide või - võrkude rajamine, muutmine, asendamine:

 • ehitustööde eelarve
 • hinnapakkumised vähemalt kahelt tööde teostajalt, kui projektis sisalduvate tööde teostamiseks kasutatakse teiste isikute teenuseid
 • hinnapakkumine vähemalt ühelt ehitusmaterjalide müüjalt, kui projektis sisalduvad tööd tehakse ise

Eluaseme soetamine:

 • soovitava eluaseme kirjeldus, kuhu märgitakse kinnisasja tüüp, asukoht, suurus, seisukord, sissekolimisvalmidus, remondivajadus ja selle hinnanguline maksumus, kirjeldusele lisatakse fotod või internetiaadress fotode leidmiseks internetist

Eluasemelaenu põhiosa tagasimakse taotlemine:

 • krediidiasutuse tõend eluasemelaenu kohta, milles on näidatud laenulepingu number, laenulepingu sõlmimise kuupäev, laenu saaja(d), laenu sihtotstarve, laenu summa, laenuobjekti aadress, laenu põhiosa jäägi summa, igakuise tagasimakse kuupäev ja võimalike laenuvõlgnevuste olemasolu.

Taotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada KredExile digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või paberkandjal AS Eesti Posti kaudu tähitud kirjana aadressil SA KredEx „Kodutoetus“, Hobujaama 4, Tallinn, 10151.
Toetuse täpsed tingimused on sätestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri  poolt kinnitatud juhendiga „Kodutoetus lasterikastele peredele”. Nii juhend kui taotlusvorm koos lisadega on kättesaadavad KredExi kodulehel .

Pärast taotlusvooru lõppemist ja laekunud taotluste menetlemist, küsib KredEx tingimustele vastavate taotlejate elukohajärgselt kohalikult omavalitsuselt hinnangu taotlejale toetuse eraldamise vajaduse, sihtotstarbelise ja jätkusuutliku kasutamisvõimekuse ning leibkonna liikmelisuse kohta.

Lisaküsimuste korral palume ühendust võtta järgmistel telefoninumbritel: 667 4109, 667 4110.

7. mail avati Lõpel meie Rootsi sõprade kaasabil uus mänguväljak. Meeleoluka ürituse pildid leiad siit

Siseministri 20.02.2015 käskkirjaga nr 1-3/46 on kinnitatud „Hajaasustuse programmi 2015. a programmdokument.”
Uus riigihalduse minister Arto Aas on kinnitanud oma käskkirjaga nr 1- 23/4 „Hajaasustuse programmi 2015.a maakondliku rahajaotuse.“
Pärnu maakonnas avatakse taotlusvoor maavanema korraldusega eeldatavalt juuli alguses ja avaldusi saab siis esitada kuni septembri keskpaigani.
Programmi eesmärk ja toetatavad tegevused 2015. aastal.
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Kui suur on toetus?
Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.
Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest.
Kes saavad toetust taotleda?
Programmi raames saavad taotlejaks olla füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:
* taotleja alaline elukoht on hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
* taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt 2015. aasta    1. jaanuarist alates  majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
Hajaasustuse programm on suunatud kõigile Eesti maakondade hajaasustusega piirkondadele.
Taotlusvooru avanemisest Pärnumaal ja taotluste esitamise täpsetest tähtaegadest anname teada edaspidi nii Koonga valla kodulehel www.koongavald.ee kui ka vallalehes „Junnumaa Kuukiri”. 
Toetatavate tegevuste ja abikõlbulike kulude loetelu ning toetuse taotlemise tingimused leiate ka Ettevõtluse Arendamise Shtasutuse veebilehel www.eas.ee.
Informatsiooni ja selgituste saamiseks pöörduge palun valla kontaktisiku asevallavanem Silver Seegari poole tel. 447 3746, mob. 525 8769 või e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..                                                                                                        Silver Seegar, asevallavanem

Koonga Vallavolikogu 18.06.2015 otsusega nr 37 on moodustatud hajaasustuse programmi 2015. a. taotluste hindamise komisjon alljärgnevas koosseisus:
Asevallavanem Silver Seegar – komisjoni esimees
            Keskkonna- ja maanõunik Mihkel Kalmaru - liige
            Volikogu aseesimees Mihkel Luige - liige
            Volikogu liige Mare Paarasma - liige
            Sotsiaalnõunik Malle Tamsalu - liige

TEADE !

Pärnu maavanem kuulutas oma 08. juuni 2015. a. korraldusega nr 1-1/15/275 hajaasustuse programmi 2015. a. taotlusvooru avatuks  alates  03. augustist 2015. a. ning määras taotluste esitamise tähtpäevaks (viimaseks taotluse esitamise päevaks) 05. oktoobri 2015. a.
Kõik, kes kavatsevad toetust taotleda, võivad asuda juba ettevalmistusi tegema (parimate tehniliste lahenduste uurimine, võimalike keskkonnakaitseliste piirangutega tutvumine, hinnapakkumiste küsimine (vähemalt 2 hinnapakkumist) jne.).                                                                                            asevallavanem Silver Seegar

Koonga kooli 95. tegevusaastast, aga ka muust seonduvast saate lugeda siit

Lähemalt selgitab õendusabi järgmine artikkel: