KOONGA VALLAVALITSUS kuulutab välja Oidrema külas OIDREMA 4 asuva Oidrema külakeskuse müügi AVALIKU SUULISE ENAMPAKKUMISE korras

17. detsembril 2015. a.

 

Enampakkumisele kuulub Pärnumaal Koonga vallas Oidrema külas OIDREMA 4 asuv Oidrema külakeskus, kinnistu nr 4058206, üldpindalaga 1751 m2 , ehitisregistrikood 103035793, katastritunnusega 33401:001:0201, ruumide pindalaga 187,6 m2, alghinnaga 15 000.- (viisteist tuhat) eurot, osavõtumaks 150.- (ükssada viiskümmend) eurot ning tagatisraha suurus 750.- (seitsesadasada viiskümmend) eurot.

Enampakkumine toimub 17. detsembril 2015 kell 10.00 Koonga vallamajas aadressil Koonga küla Koonga vald Pärnumaa. Enampakkumisel võivad osaleda kõik füüsilised ja juriidilised  isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ja kellel ei ole võlgnevusi Koonga Vallavalitsuse ees ning kelle eest on enne enampakkumise algust tasutud osavõtumaks ja tagatisraha Koonga Vallavalitsuse arvelduskontole EE091010902001670006 SEB pangas.

Enampakkumise võitja on kohustatud tasuma kogu ostuhinna enne ostu-müügilepingu sõlmimist ning ilmuma notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimisele hiljemalt kahe kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest. Kui enampakkumise võitja loobub kinnisasja omandamisest või ei ilmu ostu-müügilepingu sõlmimisele, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumisel osalejale tagatisraha ei tagastata. Ostu-müügilepingu sõlmimisega seotud notari tasu ja kinnistusraamatus muudatuste tegemisega seotud riigilõiv jäävad ostja kanda.

Kinnistuga on võimalik tutvuda tööpäeviti eelneval kokkuleppel tel. 447 3746 või 525 8769 ning e-posti teel See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., Silver Seegar.

 

2015. a. augustis-septembris toimusid Koonga Lasteaia/Raamatukogu/Meditsiinipunkti hoones ehitustööd selle vastavusse viimiseks tuleohutusnõuetega, mille käigus moodustati evakuatsioonitrepikodadest eraldi tuletõkkesektsioonid - olemasolevad uksed vahetati välja nõuetekohaste tuletõkkeuste vastu, moodustati katlaruumidest eraldi tuletõkkesektsioonid, paigaldati tuletõkkeuksed kilbi- ja ventilatsiooniruumidele ning nõuetekohane tuletõkkeluuk pööningule pääsemiseks.

 

Tööd said võimalikuks tänu Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele (EAS), kes läbi Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi toetas Koonga valda 22 134.- (kahekümne kahe tuhande ühesaja kolmekümne nelja) euroga. Koonga valla eelarvest lisati projekti elluviimiseks 4 446.- (neli tuhat nelisada nelikümmend kuus) eurot.

Ehitustöid objektil korraldas AS Pärnu REV, tööd tehti kvaliteetselt.

Sellega on Koonga Lasteaia/Raamatukogu/Meditsiinipunkti hoones tuleohutusnõuded täidetud, ootame vaid rohkem lapsi lasteaeda.

 

Koonga Vallavalitsus

Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneering võeti vastu Pärnu maavanema 14.09.2015 korraldusega nr 1-1/15/409 ja suunati avalikule väljapanekule koos keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH)  aruandega.

Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu (mereplaneering) koostamise eesmärgiks on avaliku planeerimisprotsessi käigus määrata mereruumi kasutus, mis arvestab tasakaalustatult merel esinevaid erinevaid huvisid. Planeeringu ajahorisondiks on aasta 2030+, planeeringus sätestatud  tegevusi jätkatakse ka pärast aastat 2030.

Planeeringuala hõlmab Pärnu maakonnaga piirnevat mereala, mille suurus on 2597 km2. Mereplaneeringus käsitletud peamised valdkonnad on kalandus, meretransport ja sellega seotud taristu, taastuvenergeetika, riigikaitse, mereohutus, meretranspordiväline taristu, loodusväärtused, puhkemajandus ja turism. Näidatud on funktsionaalsed seosed maismaa ja mere vahel. Tehtud on ettepanek seaduste muudatusteks, et kohalikel omavalitsustele tulevikus laieneks õigus tegutsemiseks rannast ühe meremiili kaugusel merealal.

Mereplaneeringu koostamise käigus analüüsiti rahvusvahelisi trende, strateegilisi dokumente ja kaaluti erinevaid arengustsenaariumeid. Erinevate valdkondade integreerimise tulemusel leiti tegevustele ja objektidele parimad võimalikud asukohad. Mereplaneering on koostatud koostöös erinevate osapoolte ja huvigruppidega.

Mereplaneering koosneb seletuskirjast ja kahest joonisest: põhijoonis mõõtkavas 1:100000 ja täpsemast joonisest Pärnu lahe osas, mõõtkavas 1:25000.

Planeeringu koostamise käigus on läbi viidud keskkonnamõju strateegiline hindamine, mis sisaldab mereplaneeringus kavandatud tegevustega kaasnevaid keskkonnaalaseid, sotsiaalseid, kultuurilisi ja majanduslikke kaalutlusi ning meetmeid olulise negatiivse keskkonnamõju vältimiseks või leevendamiseks. Mereplaneeringu puhul on tegemist piiriülese keskkonnamõjuga Läti Vabariigile. 

Mereplaneeringu ja selle KSH aruande avalik väljapanek toimub 5. oktoobrist kuni 23. novembrini 2015.aastal.

Planeeringumaterjalid on kättesaadavad planeeringuportaalis http://parnumeri.hendrikson.ee/ ja Pärnu Maavalitsuse veebilehel http://parnu.maavalitsus.ee/.

Avaliku väljapaneku ajal saab paberkandjal planeeringumaterjalidega tutvuda tööpäeviti Pärnu maavalitsuse viienda korruse koridoris (Akadeemia tn 2, Pärnu), Pärnu Keskraamatukogu (Akadeemia tn 3) esimese korruse perioodika saalis, Kihnu Vallavalitsuses (Linaküla küla), Varbla Vallavalitsuses (Varbla küla), Tõstamaa Vallavalitsuses (Sadama tee 2, Tõstamaa), Audru Vallavalitsuses (Pärna allee 7, Audru), Pärnu Linnavalitsuse (Suur-Sepa 16, Pärnu) esimese korruse planeeringute saalis, Tahkuranna Vallavalitsuses (Uulu küla) ja Häädemeeste Vallavalitsuses (Pärnu mnt 13, Häädemeeste). Paberkandjal planeeringumaterjalid on kättesaadavad alates mereplaneeringu avalikust väljapanekust.

 Mereplaneeringu ja selle KSH aruande avalik arutelu toimub 10. detsembril 2015 algusega kell 13.00 Pärnu Keskraamatukogu saalis.  

Kogu avaliku väljapaneku kestel (kuni 23.11.2015) on igal isikul õigus esitada kirjalikke ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid planeeringulahenduse ja KSH aruande kohta aadressile: Pärnu Maavalitsus, Akadeemia tn 2, 80088 Pärnu või elektronpostiga aadressile: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..  

Mereplaneeringu koostamise algataja on Vabariigi Valitsus, planeeringu koostamise korraldaja ning kehtestaja on Pärnu Maavalitsus (Akadeemia tn 2, 80088 Pärnu), kontaktisik Raine Viitas, tel 4479762, e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 

Mereplaneeringu koostaja ja KSH ekspert on Hendrikson & Ko OÜ (Raekoja plats 8, 51004,Tartu), kontaktisik ekspert Kuido Kartau, tel 5273671, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..  

Täiendav info Pärnu Maavalitsuse planeeringute talitusest, planeeringute talituse juhataja Tiiu Pärn, tel 4479761 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ja planeeringunõunik Raine Viitas, tel 4479762, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..  

 

 

 

Koonga kooli kokkutuleku kava

15.00-16.00 Registreerimine, tutvumine vastremonditud koolimajaga, näitused. Saab minna ka vanasse koolimajja, mis praegu näeb küll seest kole välja, kuid kunagi olude paranedes on võimalik veel majale teine hingamine anda. Koolimajas on fotograaf ning saab pilti teha.

16.00-17.00 Kontsert-aktus.

17.00-18.00 Veel  saab käia klassiruumides, pilti teha ja tunda end koolikaaslaste seas mõnusalt.

18.00- 02.00 Tantsuks mängib ansambel  SEE MEES.

 

Puhvet on avatud  alates  15.00 kuni peo lõpuni (välja arvatud kontsert-aktuse ajal). Pakutakse kergeid sööke ja jooke.

Pärnu-Jaagupisse, Pärnu-Jaagupi postkontori juurde paigaldati Omniva
pakiautomaat. Pakiautomaat võimaldab saata ja vastu võtta pakke mugavalt ja
iseteeninduslikult ilma postkontorisse minemata. Eriti mugav on see näiteks
postimüügikataloogidest või internetipoest kauba tellimisel.

Omniva pakiautomaadist saab paki välja võtta olenemata nädalapäevast 24
tundi ööpäevas. Samuti pääseb Omniva pakiautomaatidele ligi autoga, mis teeb
suuremate pakkide transportimise mugavamaks. Paki saatmine või kättesaamine võtab aega vaid mõned minutid.

Eestis sees saab pakiautomaadiga saata pakki ükskõik millisesse teise
pakiautomaati, postkontorisse või kulleriga adressaadile koju. Omnival on
lisaks Eestile pakiautomaadid ka Lätis ja Leedus ning neisse saab samuti
pakiautomaadist pakki saata. See on ka kõige soodsam viis paki välisriiki
saatmiseks ning pakk jõuab kohale enamasti juba järgmisel päeval. Teistesse
Euroopa riikidesse saatmisel viib Eestis pakiautomaati pandud paki
sihtriigis adressaadini kuller.

Maakonnas elavaid kuldpulmapaare oodatakse austamispäevale!
Pärnu Maavalitsus korraldab 30. septembril 2015 kell 14 kaheksateistkümnenda  maakonna kuldpulmapaaride austamispäeva. Sellele pidulikule sündmusele on oodatud kõik Pärnu maakonnas elavad abielupaarid, kel  sel aastal täitunud või täitumas 50 kooseluaastat, samuti abielupaarid, kes briljantpulmadeni jõudnud (60 kooseluaastat).

Palume juubelipaaridel endast teada anda Pärnu Maavalitsuse rahvastiku toimingute talituse telefonidel 44 79 720, 44 79 724 või 44 79 760. Samuti võib  maavalitsusest ise läbi astuda ja kabinetis 202, 209 (Akadeemia 2, II korrus) või kabinetis 100 (I korrus) austamispäevale nime kirja panna. Eelregistreerimine kestab17.augustini.

Pärnu Maavalitsus soovib tänada ja õnnitleda kuld- ja briljantpulmapaare, tänu kellele saab meie noorem põlvkond aimu abielu kestmajäämise võimalikkusest. Väärikad abielupaarid on eeskujuks oma lastele, andes neile eluteele kaasa pagasi väärt elutarkustega ja on eeskujuks kõigile, kes abielu väärtustes ning püsimises kahtlevad.

HAJAASUSTUSE PROGRAMMI TAOTLUSVOOR ON AVATUD
alates 03.augustist 2015

Pärnu maavanema 08. juuni 2015. a. korraldusega nr 1-1/15/275 on  hajaasustuse programmi 2015. a. taotlusvoor avatud  alates  03. augustist 2015. a. ning taotluste esitamise tähtpäevaks (viimaseks taotluse esitamise päevaks) on 05. oktoober 2015. a.
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Programmist toetatakse majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsu-teede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.
Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest.
Programmi raames saavad taotlejaks olla füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:
* taotleja alaline elukoht on hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
* taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt 2015. aasta  1. jaanuarist alates  majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
* taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on   ajatatud.
Projekti ajaline kestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning selle elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud.
Töid on lubatud alustada pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud ja veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud  enne toetuslepingu sõlmimist.     
Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning toetuse taotlemise tingimused leiate ka Ettevõtluse Arendamise Shtasutuse veebilehel www.eas.ee.
Info ja selgituste saamiseks pöörduge palun valla kontaktisiku asevallavanem Silver Seegari poole tel. 447 3746, mob. 525 8769 või e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Seotud failid:
Taotlejale
Taotlusvorm_2015.doc
projekti-eelarve.xls
lisainfo-veesysteemide-valdkonna-tegevuste-kohta.doc
lisainfo-kanalisatsioonisysteemide-valdkonna-tegevuste-kohta.doc
lisainfo-juurdepaasuteede-valdkonna-tegevuste-kohta.doc
lisainfo-autonoomsete-elektrisysteemide-valdkonna-tegevuste-kohta.doc
Aruandevormid_kasusaajale_2013-2014.xls
Aruandevormid_kasusaajale_2015.xls
arvutamise-abimees.xls

 

Koonga Vallavolikogu 18.06.2015 otsusega nr 37 on moodustatud hajaasustuse programmi 2015. a. taotluste hindamise komisjon alljärgnevas koosseisus:
Asevallavanem Silver Seegar – komisjoni esimees
            Keskkonna- ja maanõunik Mihkel Kalmaru - liige
            Volikogu aseesimees Mihkel Luige - liige
            Volikogu liige Mare Paarasma - liige
            Sotsiaalnõunik Malle Tamsalu - liige

                                                asevallavanem Silver Seegar

Koonga kooli 95. tegevusaastast, aga ka muust seonduvast saate lugeda siit

Lähemalt selgitab õendusabi järgmine artikkel: